• Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23 593; 2003, Nr. 63 2853); www.smm.lt
  • Valstybinės švietimo strategijos 2003-2012 metų nuostatos www.smm.lt
  • Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 “Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo (Valstybės žinios: 2010-04-30 Nr.50-2454) www.smm.lt
  • Vaiko teisių konvencija ratifikuota 1995 liepos 3d. Nr.I-983, Vilnius. www.smm.lt