Panevėžio r. Vadoklių pagrindinė mokykla

Žalioji g. 7, Vadokliai, 38200, Panevėžio r. Tel.: (8 45) 55 66 49

PAMOKŲ LAIKAS

1 pamoka - 08.00-08.45
2 pamoka - 09.00-09.45
 3 pamoka - 09.55-10.40
4 pamoka - 10.55-11.40
5 pamoka - 12.10-12.55
6 pamoka - 13.05-13.50
7 pamoka - 14.00-14.45

PARTNERIAI

PARTNERIAI
lms

Apklausos

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...

LANKYTOJŲ STATISTIKA

 • Dabar naršo: 3

 

Panevėžio r. VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL UGDYMO PROCESO VYKDYMO NUOTOLINIU BŪDU

 

2020 m. kovo 27 d. Nr. V-21

Vadokliai

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 25 d. nutarimo
Nr. 264 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, pakeitimo“ 12 punktą ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu
Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“:

 1. U ž d r a u d ž i u organizuoti viešus renginius (kultūros, švietimo, sporto ir kitus) Vadoklių pagrindinėje mokykloje iki 2020 m. balandžio 13 d.
 2. N u s t a t a u ugdymo procesą vykdyti nuotoliniu būdu nuo 2020 m. kovo 30 d.
 3. T v i r t i n u nuotolinio mokymosi atmintinę (pridedama).
 4. P a v e d u:

4.1. Vadoklių pagrindinės mokyklos administracijos darbuotojams dirbti maksimaliai vengiant tiesioginio kontakto;

4.2. ugdymo skyriaus darbuotojams dirbti tik nuotoliniu būdu;

4.3. ūkio skyriaus darbuotojams vykdyti tik tuos darbus, kuriuos nurodo mokyklos direktorius ir/ar direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams, maksimaliai vengiant tiesioginio kontakto;

4.4. direktoriaus pavaduotojui administracijos ir ūkio reikalams Povilui Abeliui užtikrinti, kad į mokyklos patalpas patektų tik mokyklos veiklai vykdyti būtinas žmonių skaičius.

 1. S k e l b i u įsakymą galiojančiu nuo 2020 m. kovo 30 d.
 2. P a v e d u šį įsakymą paskelbti:

6.1. vyresn. matematikos mokytojai, atliekančiai direktoriaus pavaduotojos ugdymui funkcijas, Ritai Danilevičiūtei elektroninio MANO dienyno sistemoje;

6.2. sekretoriui Dariui Jusevičiui:

6.2.1. mokyklos skelbimų lentose;

6.2.2. mokyklos interneto svetainėje www.vadokliumokykla.lt.

 1. P a v e d u sekretoriui Dariui Jusevičiui supažindinti su įsakymu pasirašytinai vyresn. matematikos mokytoją, atliekančią direktoriaus pavaduotojos ugdymui funkcijas, Ritą Danilevičiūtę, direktoriaus pavaduotoją administracijos ir ūkio reikalams Povilą Abelį.

 

L.e. direktoriaus pareigas                                                                                                                Algis Adašiūnas

 

 

 

 

Darius Jusevičius

2020-03-27

DĖL UGDYMO PROCESO VYKDYMO NUOTOLINIU BŪDU

 

PANEVĖŽIO R. VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

DIREKTORIUS 

DĖL KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMO VALDYMO PRIEMONIŲ

PANEVĖŽIO R. VADOKLIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

 

2020 m. kovo 13 d. Nr. V-19

Vadokliai

 

Vykdydamas Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. įsakymą Nr. A-182 „Dėl Koronoviruso (COVID-19) plitimo valdymo priemonių Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje“ bei Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 12 d. sprendimą Nr. V-343 „Dėl Koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių“:

 1. S k i r i u Pavasario (Šv. Velykų) atostogas 2020 m. kovo 16 d.–kovo 27 d. priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniams ir 1–10 klasių mokiniams.
 2. N u t r a u k i u ikimokyklinį ugdymą ikimokyklinio ugdymo grupės vaikams nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d.
 3. U ž d r a u d ž i u organizuoti viešus renginius (kultūros, švietimo, sporto ir kitus) Vadoklių pagrindinėje mokykloje.
 4. P a v e d u:

        4.1. Vadoklių pagrindinės mokyklos administracijos darbuotojams maksimaliai teikti paslaugas nuotoliniu būdu, vengiant tiesioginio kontakto.

        4.2. ugdymo skyriaus darbuotojams dirbti nuotoliniu būdu ir mokinių atostogų metu pasiruošti mokinių ugdymui nuotoliniu būdu.

 1. S k e l b i u įsakymą galiojančiu nuo 2020 m. kovo 13 d.
 2. P a v e d u šį įsakymą paskelbti:

6.1. vyresn. matematikos mokytojai, atliekančiai direktoriaus pavaduotojai ugdymui funkcijas, Ritai Danilevičiūtei elektroninio MANO dienyno sistemoje;

6.2. sekretoriui Dariui Jusevičiui:

6.2.1. mokyklos skelbimų lentose;

 6.2.2. mokyklos interneto svetainėje www.vadokliumokykla.lt.

 

L. e. direktoriaus pareigas                                               Algis Adašiūnas

 

Darius Jusevičius

2020-03-13

Priemonės prieš koronavirusą 2020-03-13

 

PANEVĖŽIO R. VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

DIREKTORIUS

DĖL 2019–2020 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANO IR 2019–2020 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANO, PATVIRTINTŲ PANEVĖŽIO R. VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2019 M. RUGSĖJO 2 D. ĮSAKYMU NR. V-99 „DĖL 2019–2020 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. kovo 13 d. Nr. V-18

Vadokliai

Vykdydamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. įsakymą „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo
Nr. V-413 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. įsakymą „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr.  V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“:

 1. P a k e i č i u Panevėžio r. Vadoklių pagrindinės mokyklos 2019–2020 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo plano, patvirtinto Panevėžio r. Vadoklių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-99 „Dėl 2019–2020 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planų patvirtinimo“, 13. punktą ir jį išdėstau taip:

„13. Mokinių atostogos 2019–2020 mokslo metais:

Rudens 2019-10-28–2019-10-31
Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23–2020-01-03
Žiemos 2020-02-17–2020-02-21
Pavasario (Velykų) 2020-03-16–2020-03-27“
 1. P a k e i č i u Panevėžio r. Vadoklių pagrindinės mokyklos 2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano, patvirtinto Panevėžio r. Vadoklių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-99 „Dėl 2019–2020 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planų patvirtinimo“, 7.3. punktą ir jį išdėstau taip:

„7.3. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d.–spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d.–2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d.–vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. kovo 16 d.–kovo 27 d.“
 1. P a v e d u šį įsakymą paskelbti:

     3.1. vyresn. matematikos mokytojai, atliekančiai direktoriaus pavaduotojai ugdymui funkcijas, Ritai Danilevičiūtei elektroninio MANO dienyno sistemoje;

    3.2. sekretoriui Dariui Jusevičiui mokyklos interneto svetainėje www.vadokliumokykla.lt.

 

L.e. direktoriaus pareigas                                                                                                                                                                                                     Algis Adašiūnas

 

Darius Jusevičius

2020-03-13

 

 

 

Atostogų laiko pakeitimas mokiniams dėl covid-19