1908 m. Vadokliuose buvo įsteigta “Saulės” mokykla, kurioje mokėsi apie 70 vaikų.

1918 m. pradėjo veikti lietuviška vienkomplektė mokykla Vadoklių bažnyčios parapijossalės patalpose. Mokyklos įsteigimu rūpinosi patys
mokinių tėvai.

1922 – 1933 m. mokykla buvo perkelta į Anitavą, tuometinų kunigaikščių Rudaminų dvarą. Ten, išnuomotose patalpose, mokėsi dvi klasės
40 – 45 mokiniai. Mokykloje dirbo tik du mokytojai.

Mokykla tapo valstybine. Mokinių skaičius didėjo, todėl reikėjo specialaus pastato mokyklai. 1934 m. pradėta statyti nauja Vadoklių
pradinė mokykla. Mokyklos statyba kainavo 2600 Lt. Šią statybą finansavo Vadoklių valsčius.

Vis augo mokinių skaičius. Mokykloje dirbo mokytojai Adelė Peleckienė ir Kazys Peleckas. Jų dėka sutvarkyta mokyklos aplinka.

Karo metais mokykla stipriai nukentėjo: sunaikintas muziejus, dokumentai, mokymo priemonės.

1948 m. mokykla performinta į septynmetę. Pirmasis direktorius – Kazimieras Masiokas. Mokinių skaičius padidėjo iki 204.

1951 m. mokykla išleido pirmą septintos klasės laidą.

1955 09 01 Vadoklių septynmetė performuota į priaugančią vidurinę mokyklą.

1959 m. prie mokyklos pastatytas pirmas priestatas.

1962 m. antras priestatas.

1980 m. padaryta pagrindinė mokyklos rekonstrukcija. Pastatyta sporto, aktų salės, valgykla, naujai įrengti kabinetai.

Būsima Vadoklių pradžios mokykla 1934 m. rugpjūčio 23 d.

1935 m. prie pašventinto Vadoklių pradžios mokyklos pastato mokiniai su mokytojais  A. ir K. Peleckais.

1951 m. septintokai gavo mokslo baigimo pažymėjimus.
(pirmoje eilėje iš kairės į dešinę sėdi mokytojai: A. Savickienė, St. Vasiliauskas, mokymo dalies vedėja mokytoja G. Karklinienė, direktorius K. Masiokas, B. F. Gasiūnienė,  V. Satkevičius ir O. Nuobarienė.)