Vizija

Vadoklių pagrindinė mokykla yra moderni, atsinaujinusi, savarankiška, demokratiška, vaikų saugumą užtikrinanti, apibrėžtų tikslų siekianti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, neformaliojo švietimo bei kt. mokyklos darbuotojų bendruomenė, kurioje sudarytos vienodos galimybės visiems mokiniams įgyti pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, turinti aukštos kvalifikacijos mokytojus, apsirūpinusi šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis ir informacinėmis technologijomis. Pagrindinė vertybė – vaikas, kuriam neatsižvelgiant į jo gabumus ir galimybes sudarytos sąlygos ugdytis ir puoselėti savo gebėjimus demokratiškoje aplinkoje.

 

 

Misija

Teikti kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, padedantį mokyklos dešimtokams pasirengti tolesniam mokslui, renkantis mokymosi formą, neformaliojo švietimo paslaugas, tenkinančias mokinių saviraiškos ir užimtumo poreikius, ugdyti savarankišką pilietį, turintį gerų žinių, tvirtus dorovinius pagrindus ir gebantį gyventi informacinėje visuomenėje. Bendradarbiauti grindžiant pagarbą kitam žmogui, pasitikėjimą savimi, tikėjimą demokratijos principais ir savivalda. Sudaryti sąlygas meninei, sportinei saviraiškai bei kultūrinei pažintinei veiklai, įgyti socialinių įgūdžių ir kompetencijų tolesniam gyvenimui. Puoselėti ir kurti naujas mokyklos tradicijas, užtikrinti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką. Bendrauti ir bendradarbiauti su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir socialiniais partneriais, būti atvira visuomenei, kurti saugią aplinką, plėtoti mokinių ir mokytojų saviraišką.