2018-2019 m. m. PRADINIO UGDYMO PLANAS

2018-2019 m. m. PAGRINDINIO UGDYMO PLANAS

Ikimokyklinio ugdymo programa 2017 m.

2017–2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

2017–2018 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

BENDRIEJI KALBOS UGDYMO REIKALAVIMAI MOKYKLOJE

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO  MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PAŽINTINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR VEIKLAI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

VADOKLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS ŠVIETIMO PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS  APRAŠAS